Nhà ở xã hội là gì? Nhà ở xã hội sở hữu bao nhiêu năm?